Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 34

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 35

Warning: strpos(): needle is not a string or an integer in /home/pavelb/public_html/comments.php on line 36
Добре дошли в ПАВЕЛ БАНЯ – ПРОМОЦИИ, Оферти, Пакети, Лечение, Настаняване, Хранене, Транспорт, Развлечение, Новини – Всичко за Павел баня - Студентите отново могат да кандидатстват за стипендии от община Павел баня
Павел баня
Студентите отново могат да кандидатстват за стипендии от община Павел баня 
10.1.2016
Със заповед на кмета Станимир Радевски е обявен прием на документи за годишни стипендии за студенти редовно обучение (полагащи се за съответната учебна година на студенти приключили успешно най-малко първата година от своето обучение, в т.ч. и за студенти първи курс на образователна степен Магистър).

От Община Павел баня съобщиха, че със Заповед на кмета, за първокурсниците, които получават еднократна стипендия, срокът за подаване на документи е до 4 април 2016 година. Останалите стипендии от миналата година за студенти горен курс също ще бъдат изплатени поетапно.

Темата, по която да се представи разработка, за новото кандидатстване за стипендии за студенти горен курс, е:
„КАКВО ИСКАМ АЗ ЗА МОЯТА ОБЩИНА?”;

Формуляр за кандидатстване може да свалите оттук.

Срок за представяне на документите:
15 февруари 2016г. в деловодството на община Павел баня;

Стипендии се отпускат на студенти, които отговарят едновременно на следните общи условия:
Имат постоянен адрес в някое от населените места на територията на общината;
Приети за обучение във висше учебно заведение, акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация;
Заявили желание за отпускане на стипендия в определеният срок.

Годишни стипендии за студенти-полагаеми се за съответната учебна година се отпускат на:
Студенти, приключили успешно поне първата година от своето обучение, в т.ч. студенти първи курс на образователна степен Магистър във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация;
Постигнали успех от предходната година, не по-нисък от много добър 5.00;
Успешно представили разработка на тема, определяна ежегодно от Кмета на Община Павел баня със заповед.

Кандидатите за стипендия подават до кмета на общината ЗАЯВЛЕНИЕ по утвърден образец - Приложение 1 към Правилника, придружено със следните документи:
Копие от студентската книжка;
Уверение от отдел “Учебен” на висшето училище, от което е видно, че студентът се е записал в поредния семестър и специалност, по която продължава образованието си или заверено копие от студентска книжка;
Разработка по определяната ежегодно тема.

Годишни Стипендии се изплащат за времето, когато студентът е зает с учебна работа – 9 месеца от учебната година;
Изплащането на годишната стипендията се преустановява, когато студентът:
Повтаря семестъра;
Прекъсне образованието си;
Промени постоянния си адрес.

Студент, който самоволно прекъсне образованието си или е изключен от висшето училище за проявена груба небрежност към учебната работа, е длъжен да върне на общината сумата, която е изразходвана за него като стипендиант, заедно със законно установените лихви. Когато студентът откаже доброволно да върне сумата заедно с лихвите, сумата се събира принудително по реда на ГПК.

По информация на община Павел баня

Коментари 
Comments are not available for this entry.